آمار
منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
کتاب سلامتی با ان. ال. پی شاخه متافیزیک ( آموزش NLP )

کتاب سلامتی با ان. ال. پی شاخه متافیزیک ( آموزش NLP )

کتاب تحلیل ذهن شاخه متافیزیک

کتاب تحلیل ذهن شاخه متافیزیک

کتاب ارزشمند طب انرژی شاخه متافیزیک

کتاب ارزشمند طب انرژی شاخه متافیزیک

کتاب نور درمانی ( شفا از فرشتگان ) شاخه متافیزیک

کتاب نور درمانی ( شفا از فرشتگان ) شاخه متافیزیک

دانلود کتاب PDF نمادها و نشانه ها و علامت ها (کارشناسی باستان شناسی)

دانلود کتاب PDF نمادها و نشانه ها و علامت ها (کارشناسی باستان شناسی)

فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی

فروش و دانلود مجموعه کامل کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک خطی و قدیمی

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه  و طلسمات کتاب کله سر

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود 100ها کتاب چشم طلایی,گنج باستان,اسرار و علائم نشانه ها,میراث زرین،دفینه

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه  و طلسمات کتاب کله سر

دانلود بهترین کتاب فارسی نایاب درباره علوم غریبه و طلسمات کتاب کله سر

دانلود کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه عکس)

دانلود کتاب باستان شناسی آثار علائم و نشانه ها (کارشناسی جوغن ها همراه عکس)

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها همراه عکس و فیلم

گروه محصول -> دانشگاهی

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستانقیمت: ۹۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 160     کد محصول :27315      حجم فایل:787,18 KB      نوع فایل :rarکلمات کلیدی:
آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش سکه شناسی-سکه های تبرستان-سکه شناسی سکه های تبرستان-آموزش کامل سکه های قدیمی

آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

در این محصول از سایت گنج یابی و علامت گنج فایلکار کتاب ارزشمند سکه های تبرستان رو براتون تهیه و منتشر کردیم , قطعا برای باستان شناسان محترم مفید و کارایی های متعددی دارد .

کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان,آموزش سکه های قدیمی

- آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان

 

- ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن

 

آن چیزی که شما از کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان فرا میگیرید :

ﺳﮑﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺿﺮب ﺳﮑﻪ
 
( اﻣﺮاي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن ) ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
(ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﮔﺎوﺑﺎرﮔﺎن
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﻨﺎر ﻃﻼي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎي اﻣﺮاي ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺮب ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﮑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاﺧﺬ
 
 
توضیحی مختصر از ﺳﮑﻪ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ :
 
ﺳـﮑﻪ ﻋﺒـﺎرت ازﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ﻓﻠـﺰ ﺑـﻪ وزن ﻣﻌـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روي ان ﻋﻼﻣـﺖ رﺳــﻤﯽ ﻧﻘــﺶ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ .
 
دوﻟــﺖ ﯾــﺎ ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﮐــﻪ ﻋﯿــﺎر و وزن آن را ﻧــﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻃـﻼ، ﻧﻘــﺮه وآﻟﯿﺎژﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﻧــﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ، ﺳـﮑﻪ از ﻓﻠـﺰات ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿـﻪ آن ﻫﻨـﻮز ﭘـﺲ از ﺑﯿـﺴﺖ وﻫﻔـﺖ ﻗـﺮن ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺮﺟـﺎي واﺳـﺘﻮار اﺳــﺖ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ،  
 
ﻣــﻮرخ ﺑــﺰرگ ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ، ﻫــﺮودت ﺑــﻪ ﻃــﻮري ﮐــ  ﻣــﺸﻬﻮر اﺳــﺖ ﻟﯿــﺪﯾﻬﺎ اوﻟــﯿﻦ ﻣﺮدﻣــﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺳــﮑﻪ ﻧﻘــﺮه وﻃــﻼ ﺿــﺮب زده اﻧــﺪ .
 
داﻧــﺸﻤﻨﺪان ﺳــﮑﻪ ﺷــﻨﺎس ﺑﯿــﺸﺘﺮ ﻧﻈــﺮ ﻫــﺮودت را ﻗﺒــﻮل دارﻧــﺪ .
 
ﮐﺜــﺮت ﺛــﺮوت  وﺗﻤــﻮل ﺑــﯽ ﺣــﺴﺎب وﻓﺮاواﻧــﯽ ﻧﻘــﺮه وﻃــﻼي ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ﻟﯿــﺪي ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺧﺘـﺮاع ﺳـﮑﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
 
ﻗـﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎي ﻟﯿـﺪي ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻗﻄﻌـﻪ ﭘﻬـﻦ ﻧــﺎﻣﻨﻈﻤﯽ اﺳــﺖ از ﻣﺨﻠــﻮط ﻃــﻼ وﻧﻘــﺮه  بوده است . ﻧـﻮع ﻓﻠـﺰ وﺷـﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻮده ،  ﻧﻘـﺶ ، اﯾﻦ ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ وزن ﻧﻘـﺶ یکسان نبوده .
 
ﺳﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن
 
ﭘــﺲ از ﺳــﻘﻮط دوﻟــﺖ ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ وﮐــﺸﺘﻪ ﺷــﺪن ﯾﺰرﮔــﺮد ﺳــﻮم آﺧــﺮﯾﻦ ﺷــﻬﺮﯾﺎر ساسانی در مرو 625 م ﺿــﺮب ﺳــﮑﻪ ﻫــﺎي ﺳﺎﺳــﺎﻧﯽ در ﺷــﻤﺎل اﯾــﺮان ﺑــﻪ وﺳﯿﻠﻪﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧـﺪاﻧﻬﺎي ﺑـﺰرگ ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم گاوبارگان ادامه یافت آنان از نسل جاماسب پادشاه ساسانی بودند که در سالهای 501-489 بر ایران حکومت کردند.
 
این سلسله به مدت 119 سال بر تبرستان حکومت کردند .
 
نخستین فرمانروای این سلسله گیل ملقب به ( گاو باره ) بود که بر رویان و گیلان فرمان میراند ..
 
 
توضیحات بیشتر و تاریخ سکه تبرستان و آموزش کامل سکه شناسی در این کتاب ارزشمند موجود هست که قطعا برای شما باستان شناسان محترم کاربردی هست.
 
 
فرمت این کتاب pdf می باشد و با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است
 
قیمت کتاب سکه شناسی تبرستان تنها 9 هزار تومان می باشد و بلافاصله بعد از خریدتون هم براتون ایمیل می شود و هم نمایش داده می شود
 
 
 
پشتیبانی ما همواره پاسخگوی نیاز شماست :
sepahan7.ir@gmail.com
09123770687 - 09361732973 : مواقع ضروری 
021-88406482 : تایم اداری 
 
 
 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

برچسب ها:آموزش کامل و کتاب سکه شناسی سکه های تبرستان  آموزش سکه شناسی  سکه های تبرستان  سکه شناسی سکه های تبرستان  آموزش کامل سکه های قدیمی  
محصولات مرتبط
کتاب سلامتی با ان. ال. پی شاخه متافیزیک ( آموزش NLP )

کتاب سلامتی با ان. ال. پی شاخه متافیزیک ( آموزش NLP )

قیمت: 70,000 ريال کد فایل:148676
کلمات کلیدی: کتاب سلامتی با ان. ال. پی شاخه متافیزیک ( آموزش NLP )-آموزش ان ال پی-آموزش ان ال پی به صورت pdf-دانلود کتاب nlp-کتاب آموزشی nlp به صورت کامل-دانلود آموزش ان ال پی به صورت پی دی اف کتاب سلامتی با ان. ال. پی شاخه متافیزیک به صورت کامل     در این مطلب از سایت ganj.filekar.ir شاخه متافزیک را گسترش میدهیم با کتاب سلامتی با ان ال پی ( آموزش NLP ) , قطعا براتون جالب و جذاب خواهد بود . همانطور که میدانید سایت گنج یابی فایلکار در زمینه گنج...
کتاب ارزشمند بیداری بودای درون شاخه متافیزیک

کتاب ارزشمند بیداری بودای درون شاخه متافیزیک

قیمت: 110,000 ريال کد فایل:146181
  کلمات کلیدی :کتاب ارزشمند بیداری بودای درون شاخه متافیزیک-دانلود کتاب بودای درون-دانلود کتاب pdf بودای درون-حرکت به سوی اشراق چیست-درمان از طریق آگاهی چگونه هست   کتاب ارزشمند بیداری بودای درون در این مطلب از سایت گنج یابی و دفینه شناسی فایلکار در زمینه متافیزیک کتاب ارزشمند دیگری را تهیه و منتشر کردیم , کتاب ارزشمند بیداری بودای درون تقدیم به شما عزیزان .       شاخه: متافیزیک   نویسنده: لاما سوریا...
کتاب هیپنوتیزم عملی شاخه متافیزیک

کتاب هیپنوتیزم عملی شاخه متافیزیک

قیمت: 120,000 ريال کد فایل:146117
کلمات کلیدی : کتاب هیپنوتیزم عملی-آموزش هیپنوتیزم به صورت عملی-آموزش هیپنوتیزم حرفه ای و عملی-دانلود کتاب آموزش هیپنوتیزم عملی-کتاب pdf آموزش هیپنوتیزم عملی   کتاب هیپنوتیزم عملی شاخه متافیزیک     در این مطالب از سایت بزرگ جوغن شناسی و کارشناسی گنج و دفینه فایلکار در زمینه متافیزیک کتاب هیپنوتیزم عملی را برای شما تهیه و منتشر کردیم که از ویژگی های زیر برخوردار می باشد...
کتاب اسرار فضا آشنایی با نجوم pdf

کتاب اسرار فضا آشنایی با نجوم pdf

قیمت: 25,000 ريال کد فایل:143901
کلمات کلیدی: کتاب اسرار فضا آشنایی با نجوم pdf-کتاب-اسرار-فضا-اسرار فضا-اسرار نجوم-نجوم-آشنایی با نجوم-pdf-خرید و دانلود کتاب اسرار فضا آشنایی با نجوم pdf، آشنایی با فضا، اسرار نجوم-بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه یابی، علوم غریبه و متافیزیک و انواع کتب تاریخی خرید و دانلود کتاب اسرار فضا آشنایی با نجوم pdf، آشنایی با فضا، اسرار نجوم با سلام خدمت تمامی کاربران و بینندگان سایت گنج فایلکار. امروز برایتان کتاب اسرار فضا آشنایی با نجوم را...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

کتاب شفا بخشی با یوگا شاخه علوم غریبه و متافیزیک

کتاب شفا بخشی با یوگا شاخه علوم غریبه و متافیزیک

کتاب شفا بخشی با یوگا شاخه علوم غریبه و متافیزیک

حجم:15080KB | بازدید :1236

کلمات کلیدی: کتاب شفا بخشی با یوگا شاخه علوم غریبه و متافیزیک-کتاب-شفابخشی-شفا بخشی-علوم غریبه-متافیزیک-علوم غریبه و متافیزیک-یوگا-شافا بخشی با یوگا-کتاب شفا بخشی با یوگا-دانلود کتاب شفا بخشی با یوگا شاخه علوم غریبه و متافیزیک-دانلود رایگان کتاب شفا بخشی با یوگا شاخه علوم...

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه

کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه

حجم:12729KB | بازدید :14

کلمات کلیدی: کتاب ارزشمند مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) شاخه علوم غریبه-خرید و دانلود کتاب مجربات هاشمی خزینته الفوائد -خرید و دانلود کتاب ارزشمند مجربات هاشمی خزینته الفوائد شاخه علوم غریبه-دانلود  کتاب مجربات هاشمی (خزینته الفوائد) خرید و دانلود کتاب ارزشمند...

نسخه کامل کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه

نسخه کامل  کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه

نسخه کامل کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه

حجم:12551KB | بازدید :20

کلمات کلیدی: نسخه کامل  کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه-دانلود نسخه کامل  کتاب مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه-نسخه کامل  کتاب ارزشمند مجربات ابن سینا شاخه علوم غریبه-مرجع دانلود کتاب های علوم غریبه و متافیزیک گنج فایلکار-کتاب علوم غریبه مجربات ابن...

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی

حجم:12469KB | بازدید :14

کلمات کلیدی: دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یابی-دانلود نرم افزار اندروید گنج یاب و دفینه یاب-برنامه اندروید گنج یابی و دفینه یانی- اپلیکیشن اندروید جوغن و گنج-اپلیکیشن اندروید دفینه یانی و علامت گنج دانلود نرم افزار و اپلیکیشن اندروید گنج یاب با عرض سلام...

کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس

کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس

کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس

حجم:12056KB | بازدید :338

کلمات کلیدی: کتاب تاریخ-کتاب تاریخ جامع-کتاب تاریخ جامع ادیان-کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس-خرید کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس-دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس-خرید و دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان ناس-دانلود رایگان کتاب تاریخ جامع ادیان اثر جان...

کتاب تهران قدیم اثر محمد رضا حسن بیگی شاخه کتب تاریخی

کتاب تهران قدیم اثر محمد رضا حسن بیگی شاخه کتب تاریخی

کتاب تهران قدیم اثر محمد رضا حسن بیگی شاخه کتب تاریخی

حجم:11972KB | بازدید :731

کلمات کلیدی: کتاب تهران قدیم اثر محمد رضا حسن بیگی شاخه کتب تاریخی و قدیمی-کتاب-کتاب تهران قدیم- تتهران قدیم-طهران قددیم-کتاب طهران قدیم- گذشته ی تهرران-تهران-محمد رضا حسن بیگی-حسن بیگی- دانلود کتاب تهران قدیم اثر محمد رضا حسن بیگی شاخه کتب تاریخی و قدیمی-خرید و دانلود کتاب...

دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه

دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه

دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه

حجم:11805KB | بازدید :14

کلمات کلیدی: دانلود کتاب کنز الخواص شاخه علوم غریبه- دانلود و خرید کتاب کنز الخواص  شاخه علوم غریبه-خرید و دانلود کتاب  کنز الخواص  شاخه علوم غریبه و متافیزیک- دانلود کتاب کنز الخواص ،کنز الهیود ،کنز الذهب شاخه علوم غریبه -دانلود و خرید کتاب کنز الهیود خرید و...

کتاب دیوان غوث الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی

کتاب دیوان غوث الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی

کتاب دیوان غوث الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی

حجم:10826KB | بازدید :15

کلمات کلیدی :  دانلود و خرید کتاب دیوان غوث الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی-کتاب دیوان غوث الاعظم شیخ عبدالقادر گیلانی-دانلود کتب علوم غریبه و متافیزیک-دانلود  و خرید کتاب غوث الاعظم -مرجع دانلود کتاب های نایاب و کمیاب دانلود و خرید کتاب دیوان غوث الاعظم شیخ عبدالقادر...